حمید غبیشاوی

نام و نام خانوادگی
حمید غبیشاوی
تاریخ تولد
1355/02/12
تحصیلات
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
سمت فعلی در شورا
نایب رییس شورای شهر
سوابق شغلی
مدرس در آموزش و پرورش، معاون آموزشی به مدت 18سال در مدارس متوسطه، 23 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش

 1