یک دستگاه بیل بکهول

خرید یک دستگاه بیل بکهول مدل ۱۴۰۱

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

    بدینوسیله شهرداری بندرماهشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر یک دستگاه بیل بکهول  را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

الف : موضوع : خرید یک دستگاه بیل بکهول مدل ۱۴۰۱

ب : قیمت پایه : ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج: مدت تحویل حداکثر هفت روز پس از ابلاغ قرارداد

د : دارای خدمات پس از فروش درکشور باشد.

هـ : قبل از تحویل در محل شهرداری توسط نمایندگان شهرداری بازدید بعمل می آید.

شـرایط مناقصه :

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱  ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱              می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۰۰۰.۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

 

 

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر