مشخصات شهردار

سرپرست شهرداری بندرماهشهر
داریوش گنجی پور