بازدید سر زده ریاست محترم شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از واحد های شهر سازی ، درآمد ، نوسازی و کمیسیون ماده صد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : بمنظور آگاهی و چگونگی کار و همچنین تکریم ارباب رجوع و رفع مشکلات شهروندان گرامی مهندس مجتبی آبادی ریاست محترم شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از واحد های شهر سازی ، درآمد ، نوسازی و کمیسیون ماده صد بطور سر زده بازدید نموده و از نزدیک درجریان اقدامات این واحد ها قرار گرفت .

در این بازدید مهندس آبادای خواهان تعامل و هماهنگی مضاعف این واحد ها شد و طی سخنانی اظهار نمودند : تکریم ارباب رجوع و رفع مشکلات شهروندان محترم و وجدان و روحیه کاری باید سرلوحه همه اقدامات مجموعه واحد های شهرداری باشد ، چراکه رضایت شهروندان موجبات رضایت خداوند متعال را به ارمغان می آورد .