پاکسازی جنب حاشیه خور و نظام مهندسی ، خیابان ۲۲بهمن و مدرسه نهضت بافت قدیم توسط خدمات شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :پاکسازی جنب حاشیه خور و نظام مهندسی ، خیابان ۲۲بهمن و مدرسه نهضت بافت قدیم توسط خدمات شهرداری بندر ماهشهر