نخاله برداری خیابان شریفی کوچه فروردین و کوچه حافظ و چنگال زنی خیابان شریفی و خیابان ۲۲ بهمن

به گزارش روابط عمومی شهرداریو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : نخاله برداری خیابان شریفی کوچه فروردین و کوچه حافظ و چنگال زنی خیابان شریفی و خیابان ۲۲ بهمن