شستشوى خط کشى عابر پیاده و سرعتکاه هاى مقابل مدارس بمناسبت آغاز سال تحصیلی توسط واحد ترافیک با همکارى واحد خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :شستشوى خط کشى عابر پیاده و سرعتکاه هاى مقابل مدارس بمناسبت آغاز سال تحصیلی توسط واحد ترافیک با همکارى واحد خدمات شهری