نمایندگان شورای اسلامی شهرستان بندر ماهشهر در کمیسیون های مختلف شهرداری

نمایندگان  شورای اسلامی شهرستان بندر ماهشهر در کمیسیون های مختلف شهرداری به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند:

① کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی ←
کامران رئیس قنواتی

② کمیسیون آتش نشانی←
ناصر فیصلی زاده

③ کمیسیون ماده ۷۷ ←
مجتبی آباد

④ کمیسیون ماده صد تجدید نظر ←
سعید حیاتی

⑤ کمیسیون دارایی ←
کامران رئیس قنواتی و مینا افشون