ترمیم،کاشت،داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک ناحیه دو

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله اول

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۴۰۳/ش مورخ ۲۳/۲/۹۷  شورای اسلامی شهر بندرماهشهر در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

/الف- موضوع: ترمیم،کاشت،داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک ناحیه دو

ب ـ مبلغ اولیه کار(یک سال): ۱۷٫۱۷۰٫۲۱۵٫۹۰۲ ریال

ج ـ مدت انجام کار: یک سال شمسی 

د ـ کارفرما : شهرداری

هـ ـ دستگاه نظارت : فضای سبز

و- محل تامین اعتبار پروژه: اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.

شرایط مناقصه:

  • اسناد مناقصه از مورخ ۳۱/۶/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۸/۷/۹۷ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکتها در مورخ ۲۱/۷/۹۷ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. پاکت ها در مورخ ۲۴/۷/۹۷ بازگشایی می گردند. شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی پاکتها حضور یابند.

توضیح: شرکت کنندگان می بایست اسناد مربوط به ارزیابی کیفی را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ ۲۱/۷/۹۷ به امور قراردادها تحویل دهند.

  • چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۱/۷/۹۷ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۸۵۸٫۵۱۰٫۷۹۶ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف ـ فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری.

ب ـ بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

  • درصورت برنده شدن در چند مناقصه همزمان ، تنها یک ناحیه به انتخاب کارفرما ابلاغ می گردد.

 

  مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

 

آگهی ترمیم،کاشت ، داشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک ناحیه دو