اجاره جایگاه CNG بلوار آزادی ماه شهر به شماره اشتراک ۱۰۷۷۲۴۱۴۲۱ جهت عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG به خودروهای گازسوز مجاز به طور مرتب و شبانه روزی از سوی بهره بردار براساس ضوابط و دستورالعمل های صادره توسط موجر و سایر مراجع ذیربط و طبق نرخ های مصوب .

         دعوت نامـه شرکت در مزایده عمومی مرحله اول                              

 

 

شرکت / ………………………………..

به آدرس قانونی ……………………………………………………….

بدین وسیله به استناد موافقت نامه شماره ۲۱۷۲/ش مورخ ۱۴/۰۶/۹۰ شورای اسلامی شهر بندرماه شهر ازآن شرکت دعوت می شود که در مزایده عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره جایگاه CNG بلوار آزادی ماه شهر به شماره اشتراک ۱۰۷۷۲۴۱۴۲۱ جهت عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG به خودروهای گازسوز مجاز به طور مرتب و شبانه روزی از سوی بهره بردار براساس ضوابط و دستورالعمل های صادره توسط موجر و سایر مراجع ذیربط و طبق نرخ های مصوب .

ب اجاره ماهیانه ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال . و اجاره یک سال ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال .

ج- بهره بردار موظف است در هنگام عقد قرارداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال به عنوان تضمین نگهداری از تاسیسات و ابنیه موجود در جایگاه و ۱۰% مبلغ کل پیشنهادی را جهت تسویه آب، برق و گاز مصرفی را به موجر تحویل نماید.

ج مدت اجاره : یک سال شمسی از تاریخ صورت جلسه تحویل جایگاه .

د کارفرما: شهرداری بندرماه شهر .

شرایط مزایده :

۱- اسناد مزایده  از مورخ ۱۶/۰۷/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۹/۰۷/۹۷ در امور قراردادهای شهرداری ماه شهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴)  درمقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۳۰/۰۷/۹۷ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۸/۹۷ می باشد .

۲- چنان چه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مزایده انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۹/۰۷/۹۷ به امور قراردادها اعلام گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند ۱ هیچ گونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه (۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال)را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر .

ب ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندر ماه شهر.

تبصره ۱:  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره ۲: پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

 ۵- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد. 

۶- ارائه تاییدیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی الزام است.

۷-پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

                                                                                                                                       مجاهد نظارات

                                                                                                                                   شهردار بندر ماه شهر

سی ان جی-اسناد