اقدامات واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر در جهت ساخت پایه های روشنایی ۶ متری و نصب در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : عملیات ساخت و رنگ آمیزی پایه های روشنایی ۶ متری توسط کارکنان سخت کوش وفنی واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر جهت نصب در سطح شهر بندر ماهشهر