جدولکاری و اجرایی کانال دفع آبهای سطحی بلوار ۱۷ شهریور

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : جدولکاری و اجرایی کانال دفع آبهای سطحی بلوار ۱۷ شهریور توسط نیروهای واحد عمرانی، شهرداری بندر ماهشهر

 1