عملیات دال گذاری کانالهای دفع آبهای سطحی در ورودی شهرک ایت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :عملیات دال گذاری کانالهای دفع آبهای سطحی در ورودی شهرک ایت الله طالقانی