دیوارچینی در خور سیف و محل احداث شهربازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :دیوارچینی در خور سیف و محل احداث شهربازی