تعریض جاده سازمان برق ناحیه صنعتی منطقه ۲ شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :تعریض جاده سازمان برق ناحیه صنعتی منطقه ۲ شهرداری