شستشوی پیاده رواتوبان آزادی بایکدستگاه تانکرآب توسط واحدخدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : شستشوی پیاده رو اتوبان آزادی بایکدستگاه تانکرآب توسط واحدخدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر