بولدوزر (کارکرده )کاملاً سالم و آماده به کار با حداکثر ۱۰ سال زیرسال جاری میلادی یا هجری شمسی با برند معروف و معتبر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

    شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۰۵۷/ش مورخ ۲۲/۵/۹۷ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک دستگاه بولدوزر از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

الف : موضوع : بولدوزر (کارکرده )کاملاً سالم و آماده به کار با حداکثر ۱۰ سال زیرسال جاری میلادی یا هجری شمسی با برند معروف و معتبر

ب : قیمت پایه : ۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ج: مدت تحویل حداکثر ۱۰ روز پس از ابلاغ قرارداد

د : دارای خدمات پس از فروش درکشور باشد.

هـ : قبل از تحویل در محل شهرداری توسط نمایندگان شهرداری بازدید بعمل می آید.

شـرایط مناقصه :

۱- اسناد مناقصه از مورخ  ۶/۸/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۱/۸/۹۷ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴)  درمقابل پرداخت مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت ها در مورخ ۲۲/۸/۹۷ به امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۲/۸/۹۷  می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۲/۸/۹۷ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکت های این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم  می گردد. در صورت تکرار این روند برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل          پاکت های آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصه های شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 

 

                                                                                                                                                     مجاهد نظارات

                                                                                                                                               شهردار بندرماهشهر

 

 

خرید دستگاه بولدوزر