اجرای طرح جهادی وپاکسازی منطقه شریفی وجاده کمربندی حدفاصل میدان مارون تامیدان کارگرتوسط خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :اجرای طرح جهادی وپاکسازی منطقه شریفی وجاده کمربندی حدفاصل میدان مارون تامیدان کارگرتوسط خدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر