احداث منهول پشت صد توسط واحد عمرانی

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر :احداث منهول پشت صد توسط واحد عمرانی  شهرداری بندر ماهشهر