دیدار صمیمی رئیس واعضای شورای اسلامی شهربندر ماهشهر بامدال آوران جهانی شهرک ایت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندر ماهشهر: 

مهندس مجتبی آبادی رئیس وحمید غبیشاوی نائب رئیس ودیگراعضای شورای اسلامی شهر بامدال آوران جهانی شهرک آیت الله طالقانی دررشته کاراته سبک کیوکشین دیدار نموده واز زحمات وتلاشها وافتخار آوری های این رشته برای میهن عزیزمان وبه اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی درمیادین مختلف ورزشی،قدردانی نموده وازنزدیک درجریان مشکلات ومسائل این دلاوران وقهرمانان قرارگرفتند.

دراین دیدار صمیمی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر قول همکاری ومساعدت وپیگیری ورسیدگی به مشکلات  این ورزشکاران را دادند.