برگزاری جلسه رئیس واعضای شورای اسلامی شهر بارئیس اداره میراث فرهنگی وگردش گری بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری  وشورای اسلامی بندرماهشهر:

 

بمنظور برسی وارائه راهکارهای مناسب جهت موضوعات مختلف در امورمیراث فرهنگی وگردشگری شهر،جلسه ای باحضورمجتبی آبادی رئیس وحمیدغبیشاوی نائب رئیس ودیگراعضای شورای اسلامی شهر با سرکارخانم عبادی رئیس اداره ی میراث فرهنگی وگردشگری بندرماهشهر تشکیل شد.

دراین جلسه درارتباط باموضوعاتی شامل: هماهنگی جهت برگزاری صیدماهی،ساخت موزه ی میراث فرهنگی وهمچنین  برنامه ریزی درجهت ایجادگردشگری وتفریحی دریایی وبرسی موانع آن میان اعضا بحث وتبادل نظرشد.