نصب تاب سبدی درپارک شهداونصب وسایل ورزشی درپارک خطی منطقه نوپاژدرناحیه صنعتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :نصب تاب سبدی درپارک شهداونصب وسایل ورزشی درپارک خطی کوی  نوپاژدرناحیه صنعتی منطقه ۲ شهرداری بندر مهشهر