برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازاعتیاد وآسیبهای اجتماعی توسط واحدروابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بندرماهشهر درشهرک ایت الله طا لقانی

باتوجه به خطرآسیبهای اجتماعی واعتیاد که امروزه مستقیما جوانان راموردهدف قرارداده است

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بندر ماهشهر با همکاری ستاد اقامه نماز شهرک ایت الله طالقانی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی به منظورپیشگیری از اعتیاد وآسیبهای اجتماعی در جوانان نمود.

این کارگاه که بادعوت ازاستاد وکارشناس آسیبهای اجتماعی سرکارخانم ابتسام آلبوغبیش ازبندرماهشهر درمورخ۲۹آبانماه درمحل سالن کتابخانه حضرت رسول اکرم(ص) برگزارشد،مورد استقبال پرشور جوانان،دانش آموزان،کسبه،کارمندان وعموم مردم شریف شهرک ایت الله طالقانی گردید./