برگزاری کارگاه آموزشی اطفاءحریق جهت کارکنان واحد حراست شهرداری بندر ماهشهر برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:

۲۹آبانماه در محل سالن شهرداری بندر ماهشهر توسط سازمان آتش نشانی وبا همکاری واحدبهداشت آن شهرداری کارگاه آموزشی اطفاء حریق جهت آموزش پرسنل محترم واحد حراست برگزار گردید.
این دوره با هدف ارتقاء سطح آگاهی پرسنل حراست شهرداری بندر ماهشهر توسط جناب آقای جمال مطیری نژاد کارشناس ایمنی وحریق برگزار گردید.که از آیتم های شاخص آن میتوان به:

*شناسایی انواع حریق
*شناساییی انواع مواد خاموش کننده
*آشنایی با روشهای اطفاء حریق
اشاره نمود.

ضمنا:دوره عملی کلاسهای مربوطه توسط مدرس دوره آموزشی دایر گردید./

 1