درپوش گذاری درب منهول های پارک های شهرک ایت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:

بمنظور جلوگیری ازهرگونه خطراحتمالی وآسیب پذیری شهروندان گرامی شهرک آیت الله طالقانی ،منهولهای بدون درب درپارکها باهمت مدیریت محترم و واحدفضای سبز این شهرک درپوش گذاری شد./