نصب ست ورزشی درمنازل ۲۱۸ دستگاه توسط واحدزیباسازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :نصب ست ورزشی درمنازل ۲۱۸ دستگاه  در منطقه ۲ شهرداری توسط واحدزیباسازی شهردار

ی بندر ماهشهر