جلسه هم اندیشی و هماهنگی در برنامه های فرهنگی آموزشی در ایام باقیمانده سال

با حضور کارکنان واحد فرهنگی اجتماعی و امور فرهنگسراهای شهرداری و واحد آموزش و پژوهش و توانمندی نیروی انسانی شهرداری بندرماهشهر