حفاری وزیرسازی ولکه گیری ازمیدان شهید فهمیده به سمت میدان مارون وفاز۲ سردار۲ ونبش رزمنده ۱ توسط واحد زیرسازی وآسفالت

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :حفاری وزیرسازی ولکه گیری ازمیدان شهید فهمیده به سمت میدان مارون وفاز۲ سردار۲ ونبش رزمنده ۱ توسط واحد زیرسازی وآسفالت شهرداری بندر ماهشهر