جلسه برسی عملیات زیرسازی وآسفالت معابرمسکن مهر

تشکیل جلسه در خصوص عملیات زیر سازی و آسفالت معابر مسکن مهر در شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی  شهربندر ماهشهر:

بمنظور انجام عملیات  زیر سازی وآسفالت معابرمسکن مهر در بندر ماهشهر،باحضورمهندس نظارات شهردار، مهندس مجتبی آبادی رئیس شورای اسلامی شهر،مهندس ممبینی نماینده اداره راه وشهر سازی استان خوزستان ،مهندس شیخ پور رئیس ومهندس اخلاقی کارشناس اداره راه وشهرسازی بندر ماهشهر وهمچنین مهندس کاظمی معاومت شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری بندر ماهشهر وبرخی از کارشناسان امر، جلسه ای در محل این شهر داری تشکیل شد.

در این جلسه کارشناسان حاضر،به برسی وایجاد راهکارهای مناسب جهت زیر سازی و آسفالت معابر مسکن مهر درشهر ماهشهر پرداخته ونظرات ودیدگاه های خودرا بیان داشتند و  دراین خصوص بحث  وگفتگو نمودند.

 2