رنگ آمیزی ترافیکی سرعگاه های اجرا شده در سطح شهر

?٢۶آذر ٩٧

?رنگ آمیزی ترافیکی سرعتکاه های اجرا شده در سطح شهر
بندر ماهشهر و شهرک ها

? به تعداد ١٢ سرعتکاه

توسط واحد_ترافیک_شهرداری_بندرماهشهر./