اصلاح کانال و رفع آبگرفتگی درخیابان های شهرک ایت الله طالقانی

?اصلاح کانال و رفع آبگرفتگی
?خیابان سید هاشم ۱ و انتهای خیابان مجاهد

مدیریت_منطقه٣_شهرداری_ بندرماهشهر.