بازدید میدانی. مهندسان دفترفنی. مسئول واحدعمران شهرداری بندر ماهشهر. شهردار منطقه۴. از شهرک شهید رجایی

.

شهرک شهید رجایی.

?بازدید میدانی.
مهندسان دفترفنی.
مسئول واحدعمران شهرداری بندر ماهشهر.
شهردار منطقه۴.

☑️بررسی راهکارهای دفع آبهای سطحی.

#منطقه۴_شهرداری_بندرماهشهر