تأمین ۲۰۳ نفر نیروی انسانی واحدهای حراست، اجرائیات و موتوری و تأسیسات

 

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره های ۴۷۳/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۱۰۱۶۵/ش مورخ ۱۲/۹/۹۲ ، ۴۷۶/ش مورخ ۳/۴/۹۴ ، ۱۵۹۱/ش مورخ ۲۱/۸/۹۷ ، ۴۷۵/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۲۳۰/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۹۴۸/ش مورخ ۲۸/۷/۹۳ ، ۱۰۰۴/ش مورخ ۱۴/۵/۹۷  شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت  می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: تأمین ۲۰۳ نفر نیروی انسانی واحدهای حراست، اجرائیات و موتوری و تأسیسات

ب مبلغ اولیه کار: ۹۷٫۳۸۰٫۹۶۷٫۸۰۲ ریال

ج مدت انجام کار : یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری

هـ – دستگاه نظارت: اموراداری

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۱/۱۰/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در فاز ۳- ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۶-۵۲۳۳۹۱۱۴-۰۶۱)  در مقابل پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ سیبا بانک ملی شعبه  شهرداری تسلیم می شود و پاکت ها در مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ به امورقراردادهای شهرداری تحویل            می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۲/۱۰/۹۷ می باشد.

۲- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده و یا اینکه بعد از موعد مقرر تحویل شود معذور است.

۳- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۱۹/۱۰/۹۷ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

تبصره ۱: عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۴٫۸۶۹٫۰۴۸٫۳۹۱ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

                                                                                                                                                    

    مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

 

 

۵-  متقاضیان می بایست اسناد و تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الفقیمت پیشنهادی را در پاکت ج گذاشته و  رزومه شرکت، اساسنامه، روزنامه و آخرین تغییرات و گواهی تعیین صلاحیت و گواهی صلاحیت ایمنی(تصاویر برابر اصل) در پاکت ب  و هرسه پاکت را در پاکت د قرارداده و به امورقراردادهای شهرداری تحویل نمایند .

۶- پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت      مورخ    /   /۹۷ در پاکتهای لاک و مهر شده که روی آن جملات زیر نوشته شده باشد:

– مربوط به مناقصه شماره                       مورخ          /         /  ۹۷

– نام شرکت / پیمانکاری

– آدرس شرکت / پیمانکاری

– تاریخ ارائه پیشنهاد به حروف

به امورقراردادهای شهرداری واقع در فاز ۳- کوی انقلاب- ساختمان مرکزی شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

۷- کارفرما در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با  ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً  برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

۸- در صورتی که پیشنهاد دهندگان اول، دوم یا سوم مناقصه ظرف مدت معین ازتاریخ ابلاغ برنده شدن در مناقصه حاضر به امضای قرارداد نشود ضمانتنامه شرکت در مناقصه آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۹- هیچگونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد درغیراین صورت ویا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هرنوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

۱۰- هرگاه درهنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخ های واصله از این شرکت کنندگان مردود و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف موقتاً  و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام خواهد شد.

۱۱- چنانچه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

۱۲- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد  و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

۱۳- کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود می باشد.

۱۴- نشانی پیشنهاد دهنده همان است که دربالای دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده محسوب          می گردد.

۱۵- قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد قیمت با خودکار یا خود نویس و بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته می شود.

۱۶- در زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات شهرداری ها معادل ۱۰% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد که می بایست تا شش ماه پس از پایان قرارداد معتبر باشد.

۱۷- پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۸- پیمانکار می بایست از کارگاه و امکانات کارفرما بازدید نموده از مقررات و ضوابط دقیق کارفرما و آنچه برای اجرای عملیات لازم است کاملاً‌ مطلع باشد.

۱۹- شرکت کنندگان می بایست دارای کد اقتصادی دوازده رقمی ( TIN) باشند.

۲۰- جلسه ای جهت توضیح اسناد ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ در دفتر امور اداری  برگزار می گردد. حضور پیشنهاد دهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم حضور پیمانکاران، هیچگونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول کارفرما نمی باشد.

ماده ۱: تأییدات و تعهدات پیمانکار:

الف: تأییدات:

 • پیمانکار تأیید می نماید که نسبت به امکان تأمین نیروهای مورد نظر اطمینان حاصل نموده و در صورت اعلام نیاز کارفرما درخصوص تأمین نیروی مورد نیاز برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای متقاضی نیروی خدماتی، نیروی مورد درخواست را مطابق شرایط و نرخ مورد توافق تأمین نماید.
 • پیمانکار باید آب و هوا و موقعیت جغرافیایی و مکان را در فصول مختلف سال بررسی و درنظر بگیرد.
 • پیمانکار موظف است هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض و همچنین سود خود را در محاسبات منظور نماید.
 • پیمانکار باید حق الزحمه خود را علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای فوق، در نظرگرفته و از هیچ بابت ابداً حق درخواست اضافه پرداختی را ننماید.

ب: تعهدات پیمانکار: پیمانکار دراجرای وظایف این پیمان متعهد به انجام موارد زیر می باشد:

 • کارفرما از دادن اجازه کار به آن عده از پرسنل پیمانکار که فاقد لباس کار و تجهیزات پاکیزگی فردی باشند خودداری می نماید و از بابت عدم حضور پرسنل فوق الوصف وجهی به پیمانکار تأدیه نخواهد شد و معادل دستمزد آنالیز شده هر نفر در هر روز درقبال هریک از افراد جریمه خواهد شد که از محل مطالبات وی کسر می گردد.
 • پیمانکار متعهد می گردد همواره کارکنان تحت امر خود را به نظافت و بهداشت فردی ملزم نماید و البسه و لوازم و تجهیزات مورد استفاده کاملاً از نظافت و بهداشت کامل مطابق استانداردهای معمول برخوردار باشد.
 • پیمانکار موظف است در ساعات غیراداری و ایام تعطیل مطابق برنامه های کاری کارفرما و همچنین تعطیلات رسمی همواره از نیروهای خود با هماهنگی دستگاه نظارت کارگاه حاضر بکار داشته و خدمات مورد نیاز واحدهای تابعه را به نحو شایسته ای انجام دهد.
 • پیمانکار می بایست توان مالی پرداخت حقوق به کارکنان تحت امر خود را حداقل تا ۲ ماه داشته و حقوق کارکنان خود را حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت نماید. در غیر این صورت بابت هر روز تأخیر به ازای هر نفر ۰۰۰/۵۰۰ ریال جریمه می شود.
 • پیمانکار می بایست یک نسخه از تصویر لیستهای پرداختی بیمه را بصورت ماهیانه به دستگاه نظارت ارائه نماید.
 • تشکیل کمیته انضباطی کار جهت رسیدگی به تخلفات افراد خاطی طبق آئین نامه انضباط کار مشمولین قانون کار.
 • تهیه دستگاه حضور و غیاب جهت پرسنل تحت پیمان.
 • پیمانکارموظف است در پایان قرارداد با پرسنل زیرمجموعه خود تسویه حساب نماید و همچنین عیدی هر سال را در پایان سال شمسی پرداخت نماید و گزارش آن را به دستگاه نظارت تحویل نماید.
 • از مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیتهای ماهیانه شرکت معادل ۱۰% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری می شود. این کسور در پایان قرارداد و در صورت ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی، اداره کار و امور اجتماعی و با رضایت دستگاه نظارت از عملکرد پیمانکار مسترد خواهد شد.
 • کلیه پرداخت ها به پیمانکار با تأیید دستگاه نظارت صورت می گیرد.
 • پرداخت اضافه کاری به پرسنل (برای هر نفر ۱۲۰ ساعت) و جمعه کاری ۴ روز بصورت متغیر می باشد، در صورتیکه مجموع آن از حداکثر اضافه کار  یا جمعه کاری پیش بینی شده برای کل نیروهای تحت پیمان تجاوز نکند. هرگونه پراخت به پیمانکار براساس ساعات تایید شده توسط دستگاه نظارت می باشد و چنانچه هیچگونه ساعت اضافه کاری یا جمعه کاری برای کارکنان تایید نگردد، از این محل هیچگونه پرداختی به پیمانکار انجام نخواهد شد.
 • پیمانکار می بایست معاینات ادواری پرسنل تحت نظر را حداکثر تا پایان ماه ششم قرارداد انجام دهد و کارت های سلامت و گزارش اتمام کار را به دستگاه نظارت تحویل نماید.
 • هزینه پاداش تنها به مبلغ تایید شده توسط دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می گردد. بدیهی است مبلغ مندرج در جدول پیشنهاد قیمت، به منزله پرداخت کل مبلغ این ردیف توسط کارفرما نمی باشد.
 • کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و اموراجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 • پیمانکار موظف است کسورات را به صورت واقعی به سازمان تأمین اجتماعی و اداره امورمالیاتی و … پرداخت نماید.
 • پیمانکار یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگوئی و هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید.
 • پیمانکار موظف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.
 • در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار متعهد می شود که از هرگونه افزایش مزد و مزایای کارکنان خارج از مصوبات شورای عالی کار، وزارت اموراجتماعی که همه ساله اعلام می گردد خودداری نماید. در صورت مشاهده ضمن اینکه برای پیمانکار بعدی هیچگونه تعهدی ایجاد نخواهد کرد، با پیمانکار متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 • پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل کارفرما نبوده و در صورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
 • تسویه حساب پیمانکار در پایان مدت قرارداد به منزله دریافت کلیه مطالبات وی می باشد و هیچگونه ادعایی اعم از ضرر و زیان، خسارت، خسارت تأخیر و … از وی مسموع نمی باشد.
 • پیمانکار موظف است کلیه مقررات ایمنی کار را رعایت نماید و هرگونه اتفاق پیش آمده بعهده پیمانکار است و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده ندارد.
 • پیمانکار موظف است مصوبات شورای عالی کار را در مورد پرسنل خود اعمال نماید.
 • پیمانکار موظف است بکارگیری نیروی خود را با هماهنگی امور اداری انجام دهد.
 • کارفرما می تواند کار را تا ۲۵% افزایش یا کاهش دهد.
 • سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای مناقصه را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. به هرحال پیمانکار تأیید می نماید که در خصوص این مناقصه هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

ماده ۲: نحوه بکارگیری نیروهای مورد نیاز:

الف ) پیمانکار می بایست نیروهای مورد نیاز خود را از بین جویندگان کار بومی که در مراکز کاریابی دولتی و غیر دولتی ثبت نام و در نوبت اشتغال قرار گرفته اند و همچنین رعایت اولویت اشتغال خانواده شهدا جانبازان و آزادگان که صلاحیت انجام کارهای موضوع قرارداد را داشته باشند تأمین نماید.

ب) پیمانکار، کارکنان خود را از میان افراد شایسته و با صلاحیت و مورد تأیید کارفرما و به تعداد کافی بکار خواهد گرفت. (اولویت با نیروهای پیمانکار اسبق می باشد.)

پ) بدیهی است پیمانکار مسئول اعمال کلیه کارکنان خود می باشد و چنانچه به هرنحو از ناحیه مورد بحث خسارتی وارد گردید پیمانکار بدون هیچگونه ادعایی خسارت وارده را مطابق نظر کارفرما تأمین نماید.

ج) کلیه کارکنان می بایست مجرب و واجد صلاحیت شخصی و اخلاقی (به تشخیص کارفرما) باشند و دارای برگ عدم اعتیاد و              سوء‌ پیشینه و گواهی تندرستی و بهداشت بوده و الزاماً شایستگی کار موضوع قرارداد را دارا باشند.

د) بکارگیری افراد بازنشسته یا خرید خدمت (شهرداری یا هراداره دیگری) در جهت تأمین نیروی انسانی از سوی پیمانکار ممنوع               می باشد.

هـ) بکارگیری اتباع غیرمجاز درکلیه خدمات ممنوع و برابر قانون جرم محسوب می شود درصورت مشاهده، قرارداد فی مابین فسخ و پیمانکار به مراجع قضایی معرفی می گردد.

ماده ۳: دستگاه نظارت و حدود اختیارات آن:

     نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار به موجب قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما به مسئول امور اداری واگذار شده است. دستگاه نظارت حق دارد با توجه به مفاد و مندرجات قرارداد و اسناد و مدارک منضم به آن به عنوان نماینده کارفرما در اجرای عملیات موضوع قرارداد نظارت دقیق به عمل آورد. پرداخت وجه به پیمانکار فقط در مقابل اجرای صحیح تعهدات موضوع قرارداد  و براساس تأیید دستگاه نظارت صورت می پذیرد.

ماده ۴: اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد:

     کلیه ابلاغ ها و اخطارهای مقرر در این قرارداد و هرگونه مطالبی که به تعهدات هریک از طرفین مربوط بوده و لازم است به طرف دیگر اطلاع داده شود می بایست به نماینده ذیربط در قبال اخذ رسید تسلیم و یا با پست سفارشی، نمابر و امثالهم به آدرسهای مندرج در قرارداد ارسال شود.

     هرگاه هریک از طرفین قرارداد نشانی خود را در این مدت تغییر دهد موظف است ۱۵ روز قبل از تغییر آن، مراتب را کتباً  به طرف دیگر اعلام دارد درغیراین صورت کلیه مکاتبات به نشانی مذکور ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۵: سایر شرایط :

 • درصورت کشف هرگونه رفتار حاکی از سوء نیت و اعلام خلاف واقع (در زمینه ارائه سوابق)، قرارداد فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ضبط می گردد.
 • هرگونه تغییر در وضعیت شرکت می بایستی ظرف ۵ روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.
 • پیمانکار متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت بهداشت ارائه نماید.
 • پیمانکار موظف است نسبت به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی و بیمه بی نام کارکنان به تعداد حداقل ۵ نفر اقدام نموده و تصویر بیمه نامه فوق را به دستگاه نظارت و واحد بهداشت شهرداری ارائه نماید.
 • ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار در مقابل کارفرما پاسخگو است.
 • پیمانکار تعهد می نماید در زمان انعقاد قرارداد و نیز در مرحله اجرای مفاد آن هرگز اقدام به ارتشاء و یا تبانی با هریک از کارکنان کارفرما نخواهد نمود و چنان چه خلاف آن ثابت شود ضمن فسخ قرارداد به نظر کارفرما، و معرفی مشارالیهم به مراجع قضایی و قانونی، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ایشان به نفع کارفرما ضبط و وصول خواهد شد و کلیه خسارات وارده در نتیجه فسخ قرارداد رأساً توسط کارفرما محاسبه و از محل مطالبات و یا سایر تضمینات و اموال شخصی طرف قرارداد استیفاء خواهد شد.
 • رعایت مفاد قانون « منع مداخله کارکنان دولت … مصوب ۱۳۳۷ » از جانب شرکت کنندگان الزامی است.
 • انتقال و واگذاری هرگونه حقوق متصوره برندگان مناقصه به غیر مطلقاً ممنوع می باشد.
 • درصورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هردلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه اجرای تعهدات و اخذ خسارت (طبق مقررات) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
 • هرگونه افزایش در سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی کار محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است ردیف های مربوط به ایاب و ذهاب ، پاداش و ارزاق ، حق شیر و همچنین سود پیمانکار مشمول تعدیل نمی باشد.
 • پیمانکار موظف است علاوه بر ارائه قیمت پیشنهادی  به صورت ماهیانه و سالیانه، آنالیز قیمت را طی لیستی براساس طرح طبقه بندی مشاغل ارائه نماید.               
 • تقلیل نیروها از اختیارات کارفرما می باشد و هر زمان که صلاح بداند و تشخیص دهد نسبت به تقلیل نیروها اقدام خواهد نمود.در صورت کاهش و تعدیل نیرو براساس جدول طرح طبقه بندی ارائه شده از سوی پیمانکار و طبق اعلام دستگاه نظارت قیمت از مبلغ قرارداد کسر می شود.
 • پیمانکار موظف به پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارگران خود طبق ماده واحده قانونی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۹۲ مجلس شورای اسلامی می باشد، لیکن کارفرما تنها کمک هزینه حق اولاد را طبق جدول پیشنهاد قیمت به پیمانکار پرداخت می نماید و هیچ گونه اعتراضی دراین خصوص قابل قبول نمی باشد.
 • پرداخت هزینه معاینات پزشکی کارکنان در مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد، لذا در صورت عدم انجام معاینات، ضمن معرفی شرکت به ادارات ذیربط، هزینه این ردیف به پیمانکار پرداخت نمی گردد.
 • پیمانکار باید طرح طبقه بندی مشاغل اعلام شده اداره کار و اموراجتماعی را در مورد کارکنان خود رعایت نماید.
 • پیمانکار موظف است درصورت غیبت نیروها و یا مرخصی استعلاجی با تأیید دستگاه نظارت نیرو جایگزین نماید که در روند کار وقفه ای ایجاد نشود. درغیر این صورت به ازای هر روز غیبت غیرموجه و یا مرخصی استعلاجی هزینه مربوطه برابر آنالیز با احتساب نرخ سود محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
 • پرسنل بکار گرفته شده از سوی پیمانکار بایستی دارای گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد باشند.پیمانکار موظف است در ابتدای قرارداد نسبت به انجام تست عدم اعتیاد و ارائه گواهی سوء پیشینه جهت کلیه کارکنان اقدام و نتایج را حداکثر پس از یک ماه از شروع قرارداد به دستگاه نظارت و واحد حراست ارائه نماید. بدیهی است پس از پایان این مدت به ازای هر نفر مبلغ ۵۰۰٫۰۰ ریال جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد.(هزینه انجام به عهده کارکنان می باشد).
 • در هر زمان از قرارداد که کارفرما تشخیص دهد قرارداد مذکور به صرفه و صلاح نیست و تصمیم به واگذاری کار به شکل حجمی نماید خاتمه کار پیمانکار اعلام و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و ادعای خسارتی ندارد.
 • سایر موارد پیش بینی نشده درصورت لزوم در متن قرارداد لحاظ می گردد.

 

 

                                                                                                                                  مجاهد نظارات

                                                                                                                                   شهردار بندرماهشهر

تأمین نیروی انسانی حراست ، اجرائیات ،موتوری تاسیسات