آغاز پروژه ساماندهی حاشیه بلوار ملک الشعرای بهار ناحیه صنعتی

پروژه ساماندهی حاشیه بلوار ملک الشعرای بهار درناحیه صنعتی شروع شد.

ساماندهی حاشیه این بلوار عبارت است از گود برداری ، خاک ریزی ، ایجاد فضای سبز ، مبلمان شهری و نصب سیستم روشنایی.

این بلوار به جاده سلامت منتهی می شود.