درز گیری و بندکشی درپوشهای بتنی کانال خروجی شهرک طالقانی با طول ۴۵۰متر

درز گیری و بندکشی درپوشهای بتنی کانال خروجی شهرک طالقانی با طول ۴۵۰متر جهت بالا بردن ایمنی دالهای بتنی توسط شهرداری منطقه

۳