اتمام کار رنگ امیزی ترافیکی سرعتکاه های خیابان اصلی فاز ١

اتمام کار رنگ امیزی ترافیکی سرعتکاه های خیابان اصلی فاز ١ توسط واحد ترافیک مورخ٩٧/۵/٢