دوشنبه های مردمی شهرداری بندرماهشهر

صبح امروز دوشنبه طبق روال هر هفته دیدار مردمی شهردار بندرماهشهر در محل دفتر وی برگزار شد.