اجرای طرح هندسی دور برگردان جنب میدان شهید فهمیده توسط گروه عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :اجرای طرح هندسی دور برگردان جنب میدان شهید فهمیده توسط واحد عمران

 1