دعوت نامـه شركت درمناقصه عمومي – مرحله اول

خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

دعوت نامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

شرکت /پیمانکار

         بدین وسیله به استناد مجوز شماره ۳۹۸/ش مورخ ۲۳/۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت نماید :

الف- موضوع: خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

ب مبلغ اولیه کار: ۳٫۰۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار : از تاریخ ابلاغ قرارداد ، ۶۰ روز می باشد.

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری ماهشهر

و: ارائه مجوز از شورای عالی انفورماتیک و عضویت در سازمان نصر خوزستان (نظام صنفی رایانه ای) الزامی می باشد.

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۶/۱۲/۹۷ در امور قراردادهای شهرداری ماه شهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری(تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت ها در مورخ ۸/۱۲/۹۷ به واحد امور قراردادها شهرداری تحویل می گردد. و پاکت ها در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۷ درسالن جلسات شهرداری بازگشائی می گردد.

توضیح: شرکت کنندگان می بایست اسناد مربوط به ارزیابی کیفی را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ ۸/۱۱/۹۷ به امور قراردادها تحویل دهند.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۸/۱۲/۹۷ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

تبصره ۱:   عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای بار دوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱۵۲٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

 

                                                                                                                                                                                    مجاهد نظارات

                                                                                                                                                                                 شهرداربندرماهشهر

 

 

 

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

شهرداری بندر ماهشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۹۸/ش مورخ ۲۳/۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر پروژه  خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

الف : روش انجام مناقصه

     انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره ۶۷۴۹۰ مورخ ۲۶/۱۱/۸۳ و آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶ مورخ ۱۶/۷/۸۵ انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه

خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

ج: شرح مختصری از پروژه :

الف) پشتیبانی

 • پشتیبانی از سرورها، سوئیچ ها و روترهای فعلی شبکه
 • پشتیبانی از تنظیمات فایروال های لبه اینترنت و لبه سرورفارم و policy های مربوط به آن ها
 • انجام خدمات پشتیبانی و تنظیمات لازم جهت سرویس های موجود مجازی سازی شامل سرورهای مجازی ESXI ، Datastor ها، Vcenter، Virtual Network ها و VSphere.
 • پشتیبانی و رفع عیب از سیستم های عامل سرورها (ویندوزی و لینوکسی ) و سرویس های نصب شده (سرویس های NTP Server ، Email ، Internet ، WSUS ، DNS ، DHCP ، Active Directory، FTP،IIS و DFS)
 • پشتیبانی از وضعیت فعلی Backup
 • پیمانکار موظف است ۳ روز در هفته (۲۴ ساعت ) کارشناس فنی و تخصصی خود را جهت بررسی صحت و سلامت کلیه سرورها ، تنظیمات پشتیبان گیری و ذخیره سازی اطلاعات و تجهیزات شبکه در تایم اداری در محل کارفرما مستقر نماید.
 • ارائه گزارشات مستند سازی نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو جدید شبکه
 • ارسال گزارش در صورت هرگونه مشکل یا خرابی در تجهیزات شبکه به نماینده کارفرما و پیگیری تا زمان رفع مشکل

تبصره : تهیه و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز و مواد مصرفی برعهده کارفرما می باشد.

ب) ارتقا

 1. ارتقای ساختار مجازی سازی و تنظیم های مربوط
 • بررسی وضعیت موجود مجازی سازی
 • ارائه طرح های ارتقاء و پیاده سازی سطح مجازی سازی و تجهیزات ذخیره سازی موجود
 • انجام خدمات پشتیبانی و تنظیمات لازم جهت سرویس های موجود مجازی سازی شامل سرورهای مجازی ، ESXI، Datastor ها، Vcenter، Virtual Network ها و VSphere.
 1. ارتقای سرورهای Backup به آخرین نسخه و طراحی دوباره ساختار Backup
 • بررسی وضعیت فعلی پشتیبان گیری کلیه سرورهای مجازی و فیزیکی و ارائه طرح جدید و دستورالعمل مناسب برای پشتیبان گیری کلیه تجهیزات اکتیو شامل سرورهای فیزیکی ، مجازی ، روترها و سوئیچ ها با روال های هماهنگ شده بین پیمانکار و کارفرما
 • پیاده سازی و پشتیبانی از طرح اجرا شده
 • تهیه نسخه پشتیبان مناسب از آخرین نسخه IOS و تنظیمات سوئیچ ها و روترها
 • تنظیم سیستم پشتیبان گیری از اطلاعات و ذخیره اطلاعات با هماهنگی کارفرما بر روی دستگاه
 • ذخیره ساز EMC و یک کپی بر روی دستگاه ذخیره سازی QNAP
 1. نصب و راه اندازی فایر وال های جدید و پیاده سازی Zoning سرورها و تنظیم Analyzer آن
 • طراحی ساختار قرار گیری سخت افزاری فایروال جدید
 • پیاده سازی آدرس های IP های جدید شبکه در دیتا سنتز
 • پیاده سازی براساس طرح Zoning و Private VLAN
 • پیاده سازی و طراحی Policy Role ها مورد نیاز
 • ایجاد حداقل ارتباط مورد نیاز بین درونی بین سرورهای سازمان
 1. خرید و مشاوره طراحی در نصب و راه اندازی ساختار SAN Storage (EMC)
 • خرید دستگاه EMC Unity 300 مطابق شرح فنی
 • مشاوره در جهت قرار گیری Storage در ساختار فعلی
 • مشاوره در مورد چینش و تنظیم هاردهای SAN جدید
 • پیاده سازی و انجام کلیه تنظیمات لازم جهت مهاجرت از ساختار قدیم به San جدید
 • ارائه تنظیمات انجام شده به صورت مستند

د: زمان اجرای کار :

 • از زمان انعقاد و ابلاغ قرارداد، پیمانکار موظف است تمامی تعهدات خود را طی ۶۰ روز انجام و تحویل نماینده کارفرما دهد.

هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

Ø      مبلغ اولیه برآورد اجرای کار ۳٫۰۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (سه میلیارد و چهل و سه میلیون ریال )می باشد.

و : محل تأمین اعتبار:

 • اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری بندر ماهشهر تامین می‌شود.

ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:

 • تهیه کلیه تجهیزات، ماشین آلات، سوخت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می‌باشد.

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 • شهرداری بندرماهشهر

ی : دستگاه نظارت :

 • شهرداری بندر ماهشهر

ک : تضمین شرکت در مناقصه :

     معادل ۱۵۲٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

 • رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماه شهر
 • ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره : پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

 

                                                                                                                                    مجاهد نظارات

                                                                                                                                شهردار بندرماهشهر

 

« معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه »

 

 

     با احترام ،  در پاسخ به دعوتنامه شماره                                             مورخ

     بدین وسیله خانم / آقای                                         را به نمایندگی معرفی می نماید.

       خواهشمند است دستور فرمایید در مقابل دریافت رسید بانکی به مبلغ به عدد ۰۰۰/۵۰۰ ریال به حروف پانصد هزار ریال که به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر واریز گردیده است یک سری از اسناد مناقصه خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه، تحویل نمایند.

 

 

نام و نام خانوادگی :

 

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه :

مناقصه خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه.

علاوه بر مراتبی که در دعوت نامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

شرایط متقاضی:

 • داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن امکانات ، ماشین آلات ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه و اخذ حداقل امتیاز فنی بازرگانی شهرداری ماهشهر(مطابق با اسناد ارزیابی)

شرایط شرکت در مناقصه:

 • داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در دو پاکت سربسته لاک و مهر شده که پاکت (د) محتوی دو پاکت جداگانه (الف) ، (ج) می باشد و پاکت (ب) که به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

     در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و شماره مناقصه و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده باشد و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به واحد امورقراردادهای شهرداری تسلیم گردد.

 • منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند ۳ ، ۴ و ۵ است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف)، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.
 • مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از :

۳-۱- تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

 • مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :

۴-۱- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

۴-۲- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل(فرم ضمانتنامه ها ، شرایط مناقصه ، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت درمعاملات دولتی ، تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت‌های ناشی ازمقررات واسنادومدارک عمومی مناقصه وپیمان،نمونه فرم بیمه نامه‌ها)

۴-۳- پیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی ، ماشین آلات و تجهیزات ، سوابق کاری و تحصیلی ، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند. توضیحاً : این موارد باید دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.

۴-۴-تکمیل فرم های ارزیابی پیشنهاد دهندگان (به صورت کاغذی و لوح فشرده حاوی فایل اکسل مربوطه، ضمن چاپ محتویات فوق، مهمور به مهر و امضای مجاز شرکت) به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز.

تذکر بسیار مهم : چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیشنهاد دهنده تکمیل نگردیده و امتیاز ماخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیشنهاد دهنده محاسبه و درج نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیشنهاد دهنده مردود خواهد بود.

پس از انجام ارزیابی، پاکات پیشنهادات مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز ۶۰ را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید. بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و بصورت دربسته به شرکت کننده تحویل خواهد گردید و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت .

 • مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

 • پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای ۳، ۴ و ۵ ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن ، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به امورقراردادهای شهرداری تسلیم نماید.
 • پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است.
 • شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائه‌دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
 • قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه‌های فروش محصولات ، نصب ، تجهیز ، راه اندازی ، بهره برداری و هزینه‌های عمومی، هزینه های کارگاه، سود، کسورات و غیره خواهد بود.
 • پیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را رعایت نموده و در نرخ‌های پیشنهادی خود منظور نمایند.
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می‌باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها) پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.
 • جلسه‌ای جهت آشنایی با موضوع مناقصه در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۶/۱۲/۹۷ واقع در دفترحراست شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می‌بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم شرکت پیشنهاد دهندگان، هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول کارفرما نمی باشد.
 • هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
 • هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخ‌های واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
 • چنان چه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراین صورت برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.
 • کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی‌نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود می‌باشد.
 • نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در بالای دعوت نامه ذکر می‌گردد و هرگونه مکاتبه‌ای که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ محسوب می‌گردد.
 • در زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل ۱۰% مبلغ قرارداد ضمانت نامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد.
 • تمام مقادیر محصولات مورد نیاز که در این اسناد ارائه گردیده، بصورت تقریبی بوده و پیشنهاد دهنده موظف است نسبت به تهیه و تحویل همه محصول با هر مقدار مورد نیاز کارفرما اقدام نماید.
 • ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن مطالعه کامل شرایط مناقصه و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.
 • حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۲۴ ماه از سوی پیشنهاد دهنده تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۱۵ شرایط عمومی عمل می شود.
 • ازمبلغ ناخالص هریک از فاکتورهای پیشنهاد دهنده معادل ۱۰% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه‌ای نگهداری می‌شود، نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می‌گردد.
 • پیشنهاد دهنده مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
 • قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته می‌شود .
 • پرداخت هزینه انتشار آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
 • شهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می‌دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می‌نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
 • از آن جا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبت‌ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می‌تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.
 • برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می‌شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام             می شود و چنان چه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.
 • مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.
 • در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیشنهاد دهنده، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیشنهاد دهنده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
 • چنان چه مناقصه‌گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده‌اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال ( از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه‌ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه‌گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشد.
 • کارفرما می تواند کار را تا ۲۵% افزایش یا کاهش دهد.
 • شرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند.

 

                                                                                                                                                                          مجاهد نظارات

                                                                                                                                                                   شهردار بندر ماهشهر

 

 

 

 

 

 

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۳۷

 

مربوط به مناقصه:

خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

     پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه ۱۳۳۷  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

     هم چنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

     این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

     مضافاً این که پیشنهاد دهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

 

 

 

 

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاد دهنده:

 

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

 

مربوط به مناقصه:

خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- هم چنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

 • آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.
 • ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.
 • آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.
 • آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک
 • نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.
 • تصویب نامه ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).
 • مصوبه ۶۳۰۰۷/ت ۲۳۳۳۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره ۱۰۱۶۵۶/۱۰۱  مورخ ۱۶/۶/۸۲  درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیشنهاد دهنده
 • سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

 

نام پیشنهاد دهنده:                                                                        تاریخ:     

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

        مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

برگ پیشنهاد قیمت

    موضوع مناقصه :

خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

   امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوت نامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت‌های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می‌نمایم که :

 • کلیه عملیات موضوع مناقصه فوق با مبلغ پیشنهادی (به عدد)  ………………………………………………………………………………………………. (به حروف) ………………………………………………………………………………………………………………………………. ریال مطابق جداول پیوست این برگ انجام دهم .
 • آنالیز قیمت پیشنهادی جهت نرخ تجهیزات، ابزار کار به پیوست این برگه در پاکت (ج) قرار داده ام.
 • چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می‌نمایم که :

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

 • تأیید می‌نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌شود.
 • اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .
 • تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند (ک ) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته‌ام.

 

تاریخ :

نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مقادیر کار

الف- خدمات ارتقا مطابق با شرح قرارداد

ردیف شرح فعالیت قیمت (ریال)
۱ ارتقای ساختار مجازی سازی و تنظیم های مربوط  
۲ ارتقای سرورهای Backup به آخرین نسخه و طراحی مجدد ساختار Backup  
۳ نصب و راه اندازی فایروال و پیاده سازی Zoning  سرورها  
جمع کل  

ب- خدمات خرید تجهیزات

ردیف شرح تجهیز تعداد قیمت واحد قیمت کل (ریال ) ملاحظات(Part Number)
۱ UNITY 300 2U DPE 25X2,5

DRIVE FLD RAC

۱     D31D24AF25
۲ UNITY SYSOACK 6*600GB 15K SAS 25X2,5 ۱     D3SP-S6X600-15K
۳ C13 PWRCRODS W/ CEE7/7 2 PLUGS 250 V 10A ۱     C13-PWR-7
۴ UNITY 25 DRIVE DPL FLD

INSTALL KIT

۱     D31DEMCCK25KIT
۵ UNITY 300 BASE

SOFTWARE=IC PN :458-001-847

۱     ۴۵۸-۰۰۱-۸۴۷L
۶ VPLEX MIGRATION PRODUCT ۱     ۴۵۸-۰۰۰-۰۶۶L
۷ VPLEX 180 Day Migration

LIC=IC

PN:456-107-848

۱     ۴۵۶-۱۰۷-۸۴۸L
۸ RP BASIC FOR UNITY 300/300F=1C

PN:458-001-374

۱     ۴۵۸-۰۰۱-۳۷۴L
۹ RecoverPoint for VM Starter Packs

PN:458-001-440

۱     ۴۵۸-۰۰۱-۴۴۰L
۱۰ PR4VM ESSENTIAK SW FOR UNITY=1B

PN:456-107-8032

۱     ۴۵۶-۱۰۷-۸۰۳L
۱۱ APPSYNC BASIC FOR UNITY 300-1C

PN:458-001-4252

۱     ۴۵۸-۰۰۱-۴۲۵L
۱۲ APPSYNC BASIC FOR UNITY 300-1C

PN:456-109-8022

۱     ۴۵۶-۱۰۹-۸۰۲L
۱۳ UNITY 1.8TB 10K SAS 25X2.5 DRIVE    ۱۱     D3-2S10-1800
۱۴ HBA HP 82Q 8GB Single PORT ۴     AJ764A
۱۵ ProLaint 600GB 10K SAS 6G 2.5″ ۵     ۵۸۱۲۸۶-ذ۲۱
۱۶ HPE Premier Flex LC/LC Mukti-mode

OM4 2 Fiber 5m Cable

OLD5114501

۴     QK734A
۱۷ Qnap TS-453BU-RP-4GNAS Storage ۱     TS-453BU-RP
۱۸ Western Digital Red WD60 EFRX

Internal Hard Drive 6TB

۴     WD60EFRX
۱۹ نصب و راه اندازی  
جمع کل (ریال)  

 

 

« تعهــد نامــه»

 

     شرکت …………………………………………………..  ثبت شده به شماره …………………………..  تعهد می‌نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی مصوب جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۶۷  هیأت وزیران (شماره ۴۳۸۳-۵۰/۸۶۸۲-۱) برای مناقصه خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه برحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم . همچنین تعهد می‌نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم .

شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت‌های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید ، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 

    سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

                    شرکت برای اسناد تعهد آور                                                                    شرکت برای اسناد تعهد آور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

(نمونه یک)

     نظر به اینکه *                                                به نشانی :

مایل است در مناقصه ****                                                                        شرکت نماید این **

از *                                                                                 درمقابل *** 

برای مبلغ                                           ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه ***

به این **                                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارٌ الیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                                               ریال هرمبلغی را که ***

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                             بپردازد.

     مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                معتبر می باشد.

     این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که **                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  *                                                              موجب این تمدید را فراهم نسازد                                            و **                                      را موافق با تمدید نماید ، **                                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا           حواله کرد  ***                                                                      پرداخت کند.

     چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

ضمانت نامه انجام تعهدات

(نمونه دو)

     نظر به اینکه *                                                               به نشانی :

به این **                                                                            اطلاع داده است قصد انعقاد                          قرارداد ***                                                    را با ***                                       دارد این **

از *                                    درمقابل ***                                           برای مبلغ                               ریال  به منظور

انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در                     صورتی که ***                                                        کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانت نامه به این **                                                            اطلاع دهد که *                             از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان                                     ریال هرمبلغی را که ***                                                              مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***                                                        بدون آن که احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***

بپردازد.

     مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنا به درخواست                کتبی ***                                                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ***                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                       موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                                                                    را حاضر به تمدید نماید **

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا                   حواله کرد ***                                         پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

نمونه فرم بیمه نامه کارها

 

مربوط به مناقصه : خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

    پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این برگه بدین وسیله تایید می نماید که چنان چه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

عملیات موضوع بیمه حوادث موضوع بیمه مبلغ کل مورد بیمه هزینه بیمه
       
       
       

 

     ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است.

همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر ۳ ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاددهنده مسئول خسارات ناشی می باشد.

 

تاریخ :                                                                                                            نام پیشنهاددهنده:

نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز  تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : نمونه موافقت نامه

     این موافقت نامه به استناد مجوز شماره ۳۹۸/ش مورخ ۲۳/۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر و آگهی مناقصه مرحله اول  به شماره         مورخ          همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، در تاریخ     /     /۹۷ فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مجاهد نظارات (شهردار) به نشانی کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴ که در این پیمان کارفرما نامیده                 می شود ، از یک سو و شرکت                       به شماره ثبت               به نمایندگی                            به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان ، پیشنهاد دهنده نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع: خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

شرح مختصری از پروزه:

الف) پشتیبانی

 • پشتیبانی از سرورها، سوئیچ ها و روترهای فعلی شبکه
 • پشتیبانی از تنظیمات فایروال های لبه اینترنت و لبه سرورفارم و policy های مربوط به آن ها
 • انجام خدمات پشتیبانی و تنظیمات لازم جهت سرویس های موجود مجازی سازی شامل سرورهای مجازی ESXI ، Datastor ها، Vcenter، Virtual Network ها و VSphere.
 • پشتیبانی و رفع عیب از سیستم های عامل سرورها (ویندوزی و لینوکسی ) و سرویس های نصب شده (سرویس های NTP Server ، Email ، Internet ، WSUS ، DNS ، DHCP ، Active Directory، FTP،IIS و DFS)
 • پشتیبانی از وضعیت فعلی Backup
 • پیمانکار موظف است ۳ روز در هفته (۲۴ ساعت ) کارشناس فنی و تخصصی خود را جهت بررسی صحت و سلامت کلیه سرورها ، تنظیمات پشتیبان گیری و ذخیره سازی اطلاعات و تجهیزات شبکه در تایم اداری در محل کارفرما مستقر نماید.
 • ارائه گزارشات مستند سازی نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو جدید شبکه
 • ارسال گزارش در صورت هرگونه مشکل یا خرابی در تجهیزات شبکه به نماینده کارفرما و پیگیری تا زمان رفع مشکل

تبصره : تهیه و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز و مواد مصرفی برعهده کارفرما می باشد.

ب) ارتقا

 1. ارتقای ساختار مجازی سازی و تنظیم های مربوط
 • بررسی وضعیت موجود مجازی سازی
 • ارائه طرح های ارتقاء و پیاده سازی سطح مجازی سازی و تجهیزات ذخیره سازی موجود
 • انجام خدمات پشتیبانی و تنظیمات لازم جهت سرویس های موجود مجازی سازی شامل سرورهای مجازی ، ESXI، Datastor ها، Vcenter، Virtual Network ها و VSphere.
 1. ارتقای سرورهای Backup به آخرین نسخه و طراحی دوباره ساختار Backup
 • بررسی وضعیت فعلی پشتیبان گیری کلیه سرورهای مجازی و فیزیکی و ارائه طرح جدید و دستورالعمل مناسب برای پشتیبان گیری کلیه تجهیزات اکتیو شامل سرورهای فیزیکی ، مجازی ، روترها و سوئیچ ها با روال های هماهنگ شده بین پیمانکار و کارفرما
 • پیاده سازی و پشتیبانی از طرح اجرا شده
 • تهیه نسخه پشتیبان مناسب از آخرین نسخه IOS و تنظیمات سوئیچ ها و روترها
 • تنظیم سیستم پشتیبان گیری از اطلاعات و ذخیره اطلاعات با هماهنگی کارفرما بر روی دستگاه
 • ذخیره ساز EMC و یک کپی بر روی دستگاه ذخیره سازی QNAP
 1. نصب و راه اندازی فایر وال های جدید و پیاده سازی Zoning سرورها و تنظیم Analyzer آن
 • طراحی ساختار قرار گیری سخت افزاری فایروال جدید
 • پیاده سازی آدرس های IP های جدید شبکه در دیتا سنتز
 • پیاده سازی براساس طرح Zoning و Private VLAN
 • پیاده سازی و طراحی Policy Role ها مورد نیاز
 • ایجاد حداقل ارتباط مورد نیاز بین درونی بین سرورهای سازمان
 1. خرید و مشاوره طراحی در نصب و راه اندازی ساختار SAN Storage (EMC)
 • خرید دستگاه EMC Unity 300 مطابق شرح فنی
 • مشاوره در جهت قرار گیری Storage در ساختار فعلی
 • مشاوره در مورد چینش و تنظیم هاردهای SAN جدید
 • پیاده سازی و انجام کلیه تنظیمات لازم جهت مهاجرت از ساختار قدیم به San جدید
 • ارائه تنظیمات انجام شده به صورت مستند

ماده ۲ : اسناد و مدارک: این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د ) مشخصات فنی عمومی و خصوصی

     اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیشنهاد دهنده ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید . این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی است.

ماده ۳ : مبلغ : مبلغ کل پیمان (به حروف…………………………………………) و (به عدد ………………………….. ) ریال به شرح جداول ذیل می باشد.

الف- خدمات ارتقا مطابق با شرح قرارداد

ردیف شرح فعالیت قیمت (ریال)
۱ ارتقای ساختار مجازی سازی و تنظیم های مربوط  
۲ ارتقای سرورهای Backup به آخرین نسخه و طراحی مجدد ساختار Backup  
۳ نصب و راه اندازی فایروال و پیاده سازی Zoning  سرورها  
جمع کل  

ب- خدمات خرید تجهیزات

ردیف شرح تجهیز تعداد قیمت واحد قیمت کل (ریال ) ملاحظات(Part Number)
۱ UNITY 300 2U DPE 25X2,5

DRIVE FLD RAC

۱     D31D24AF25
۲ UNITY SYSOACK 6*600GB 15K SAS 25X2,5 ۱     D3SP-S6X600-15K
۳ C13 PWRCRODS W/ CEE7/7 2 PLUGS 250 V 10A ۱     C13-PWR-7
۴ UNITY 25 DRIVE DPL FLD

INSTALL KIT

۱     D31DEMCCK25KIT
۵ UNITY 300 BASE

SOFTWARE=IC PN :458-001-847

۱     ۴۵۸-۰۰۱-۸۴۷L
۶ VPLEX MIGRATION PRODUCT ۱     ۴۵۸-۰۰۰-۰۶۶L
۷ VPLEX 180 Day Migration

LIC=IC

PN:456-107-848

۱     ۴۵۶-۱۰۷-۸۴۸L
۸ RP BASIC FOR UNITY 300/300F=1C

PN:458-001-374

۱     ۴۵۸-۰۰۱-۳۷۴L
۹ RecoverPoint for VM Starter Packs

PN:458-001-440

۱     ۴۵۸-۰۰۱-۴۴۰L
۱۰ PR4VM ESSENTIAK SW FOR UNITY=1B

PN:456-107-8032

۱     ۴۵۶-۱۰۷-۸۰۳L
۱۱ APPSYNC BASIC FOR UNITY 300-1C

PN:458-001-4252

۱     ۴۵۸-۰۰۱-۴۲۵L
۱۲ APPSYNC BASIC FOR UNITY 300-1C

PN:456-109-8022

۱     ۴۵۶-۱۰۹-۸۰۲L
۱۳ UNITY 1.8TB 10K SAS 25X2.5 DRIVE    ۱۱     D3-2S10-1800
۱۴ HBA HP 82Q 8GB Single PORT ۴     AJ764A
۱۵ ProLaint 600GB 10K SAS 6G 2.5″ ۵     ۵۸۱۲۸۶-ذ۲۱
۱۶ HPE Premier Flex LC/LC Mukti-mode

OM4 2 Fiber 5m Cable

OLD5114501

۴     QK734A
۱۷ Qnap TS-453BU-RP-4GNAS Storage ۱     TS-453BU-RP
۱۸ Western Digital Red WD60 EFRX

Internal Hard Drive 6TB

۴     WD60EFRX
۱۹ نصب و راه اندازی  
جمع کل (ریال)  

مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ماده ۴ : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان ۶۰ روز شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می‌شود.

د) پیشنهاد دهنده متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده ۵ : دوره تضمین : حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از پایان دوره نگهداری یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۱۵ شرایط عمومی تعیین می شود ، برای مدت ۲۴ ماه از سوی پیشنهاد دهنده ، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۱۵ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶ : نظارت بر اجرای کار : نظارت بر اجرای تعهدات پیشنهاد دهنده طبق اسناد و مدارک پیمان ، بر عهده شهرداری بندرماهشهر و یا هر دستگاه نظارتی که از جانب شهرداری به پیمانکار معرفی گردد، می‌باشد.

ماده ۷ : نسخ قرارداد:  این قرارداد در پنج نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

 

 

                      نماینده کارفرما                                                                                                    نماینده / نمایندگان پیمانکار

                نام و نام خانوادگی : مجاهد نظارات                                                                           نام و نام خانوادگی :

                سمت : شهردار                                                                                                                      سمت:

                 امضاء                                                                                                                              امضاء

 

فصل سوم : شــرایط خصوصی

     شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

ماده ۶) نماینده کارفرما

 • به منظور اجرای تعهدات این بخش، پیمانکار موظف است در صورت غیربومی بودن، یک شرکت توانمند بومی مستقر در ماهشهر را بعنوان نمایندگی پشتیبانی فنی، راهبری و گارانتی مشخص نموده و پس از ارائه آموزش های لازم، به کارفرما معرفی نماید.
 • در صورتی که عملکرد نماینده معرفی شده مورد تایید کارفرما نباشد، پیمانکار موظف به معرفی نمایندگی جایگزین در اسرع وقت می باشد.
 • پیمانکار در صورت غیربومی بودن، موظف است از ابتدای زمان اجرای پروژه تا تحویل موقت، حداقل یک نفر نیروی فنی بومی را بعنوان ناظر مقیم، به کارفرما معرفی نماید. در صورت عدم تأیید صلاحیت عمومی یا فنی وی توسط کارفرما، پیمانکار موظف به معرفی نیرو جایگزین در اسرع وقت می باشد.

ماده ۱۰) واگذاری و انتقال به غیر

پیمانکار می‌بایست در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.

۱- پیمانکار حق واگذاری امتیاز حاصله از این قرارداد را به هرنحو اعم از وکالت صلح ، نمایندگی و … بدون اخذ مجوز کتبی از شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد.

۲- رعایت شئون اسلامی که پیشنهاد دهنده جزء باید متعهد به آن باشند.

۳- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.

۴- کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.

ماده ۱۲) تعهدات پیمانکار

 • تهیه و خرید تجهیزات ، ماشین آلات ، سوخت، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار است.
 • پیمانکار موظف است نسبت به ارائه طرح تفصیلی اجرا و برنامۀ زمانبندی طی دو هفته از شروع قرارداد اقدام نماید.
 • پیمانکار متعهد است نماینده خود را ظرف یک هفته از ابلاغ قرارداد به صورت کتبی به کارفرما معرفی نماید.
 • پیمانکار موظف است همکاری لازم با تمامی پیمانکاران جزء و ذینفعان پروژه را به منظور انجام درست و به موقع امور به عمل آورد.
 • شرکت موظف به رعایت کلیۀ تعهدات و اجرای درخواست های کارفرما مندرج در اسناد منضم به قرارداد می‌باشد.
 • شرکت مسئولیت پیگیری و اخذ تمامی مجوزهای عملیاتی لازم و هماهنگی با مراجع ذیربط در اجرا و بهره برداری را به عهده دارد. بدیهی است معرفی نامه های لازم از مراجع ذی صلاح قانونی حسب درخواست پیمانکار، از سوی کارفرما صادر می‌گردد.
 • وظیفه رصد و بازدید و سرکشی از تجهیزات در دوره بهره برداری، بعهده پیمانکار بوده و در صورت وارد آمدن هرگونه خسارتی به دستگاهها و تجهیزات مربوط به سیستم، با هزینه و مسؤولیت پیمانکار می بایست جایگزین گردد. کارفرما تجهیزات را در مقابل حوادث و تخریب های عمدی بیمۀ تجهیزات مهندسی مینماید که در صورت بروز موارد مشمول بیمه نامه مذکور، خسارت پرداختی پس از وصول از بیمه گر، به شرکت پرداخت می‌گردد.
 • پیمانکار و کارکنان وی مسئول رعایت کلیه مقررات ایمنی و بهداشتی بوده و در صورت بروز هرگونه خسارت مالی یا جانی به پرسنل پیمانکار در محیط کار یا در خارج از آن که ناشی از هرگونه حادثه یا صدمه احتمالی باشد به عهده پیمانکار است و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و جبران کلیه خسارت های احتمالی به عهده پیمانکار می باشد و همچنین پیمانکار و کرکنان وی در استفاده صحیح و مناسب از تجهیزات ، لوازم و ابزار کار تحویلی مسئول بوده و هرگونه خسارت وارده در اثر سهل انگاری و مسامحه را جبران خواهد نمود.
 • پیمانکار موظف است نفرات کلیدی پروژه را کتباً به پیمانکار اعلام نماید.

ماده ۱۳) ضمانتنامه حسن انجام کار

دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان طبق قانون شهرداری‌ها معادل ۱۰ درصد مبلغ پیمان می‌باشد.

ماده ۱۵) دوره تضمین و رفع نواقص

 • مدت خدمات پس از فروش سیستم ۱۰ سال پس از اتمام دوره گارانتی خواهد بود.
 • کلیه تجهیزات موضوع این قرارداد به مدت ۲۴ ماه شمسی از زمان نصب و تحویل گیری توسط کارفرما، دارای گارانتی تعویض قطعات در محل نصب تجهیزات میباشند. حداکثر زمان مجاز برای رفع نقص یک روز پس از اعلام خرابی توسط کارفرما است.
 • پیمانکار موظف است نسبت به رفع ایرادات نرم افزاری که از سوی کارفرما و بصورت کتبی به وی ابلاغ می شود، سریعاً اقدام نماید. همچنین در طی دوره گارانتی، درصورت ارتقاء هر یک از نرم افزارهای سیستم، پیمانکار موظف است بدون دریافت هزینه نسبت به ارائه نسخه جدید به کارفرما و نصب آنها بر روی سیستم، اقدام نماید. مهلت رفع ایرادات نرم افزار از سوی پیمانکار، دو روز کاری است. در صورت کوتاهی پیمانکار در این باره، جریمه ای معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر روز برای پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۶) تحویل قطعی کالا

تحویل نهایی سیستم منوط به تایید نهایی و تحویل سیستم توسط واحد حراست شهرداری بندرماهشهر می باشد.

ماده ۱۷) قصور و مسامحه

در صورتیکه عملکرد سیستم با هر یک از بندهای این سند مغایرتی داشته باشد، پیمانکار موظف به جمع آوری و تعویض دستگاه بوده و خسارات ناشی از آن به عهده وی خواهد بود.

ماده ۲۰) موارد فسخ پیمان

 • در صورتی که برای کارفرما معلوم شود که پیمانکار عوامل فنی، علمی، عملی و تشکیلاتی لازم برای انجام وظایف موضوع این قرارداد را به موقع فراهم نساخته و یا دقت لازم و معمول را در انجام وظایف و خدمات خود اعمال نمی‌نماید و یا در صورتی که به تشخیص کارفرما ، کارهای مربوطه به علت اهمال و یا تقصیر پیمانکار بیش از زمان مورد توافق به تعویق افتاده باشد و یا منافع کارفرما را لحاظ ننماید و یا رعایت بیطرفی کامل را ننماید و یا اینکه پیمانکار به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از این قرارداد را رعایت ننماید، کارفرما به شرکت اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را برطرف سازد و شرکت موظف است که نواقص و معایب مذکور را ظرف مدتی که در هر صورت نباید از یک ماه تجاوز کند مرتفع سازد. در صورتی که در پایان مدت مذکور، شرکت مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزایی پیدا کند، کارفرما حق خواهد داشت بدون احتیاج به تشریفات خاص و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی، این قرارداد را با اخطار کتبی پانزده ( ۱۵ ) روزه فسخ نماید. در این صورت کارفرما نود ( ۹۰ ) درصد ارزش خدمات مورد تأیید کتبی کارفرما را که پیمانکار تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده، پس از کسر پرداخت هایی که قبلاً صورت گرفته و همچنین کسر خسارات وارده ناشی از این قرارداد، به کارفرما که در اثر قصور پیمانکار حادث شده است و کسر کلیه مطالبات کارفرما از پیمانکار، محاسبه و پرداخت خواهد کرد. در صورتی که ارزش خدمات انجام شده کمتر از ده ( ۱۰ ) درصد مبلغ قرارداد باشد تا معادل ده ( ۱۰ ) درصد کل قرارداد از محل تضمین انجام تعهد موضوع این قرارداد کسر میشود.
 • در صورتی که سطح خدمت ارائه شده از سوی پیمانکار در مرحله بهره برداری طی سه ماه متوالی یا شش ماه غیر متوالی کمتر از سطح خدمت قابل قبول در قرارداد باشد، کارفرما مجاز است بصورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و کلیه خسارات ناشی از عدم تأمین سطح خدمات قابل قبول را از سپرده پیمانکار کسر نماید.
 • علاوه بر دلایلی که در بندهای قبلی ذکر شده است کارفرما مجاز است هر زمان و هر موقع در طول مدت قرارداد نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید، این تصمیم باید حداقل پانزده ( ۱۵ ) روز قبل از تاریخ مورد نظر برای فسخ قرارداد، به پیمانکار ابلاغ شود. در این صورت پیمانکار میتواند نسبت به دریافت حق الزحمه کارهای انجام شده خود و کلیۀ هزینه های تحمل و تعهد شده در چارچوب قرارداد تا تاریخ فسخ قرارداد، پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلاً پرداخت شده است، اقدام نماید. در صورت عدم توافق در میزان حق الزحمه و هزینه های مزبور، نظر مرجع حل اختلاف ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۵) تغییر مقادیر

     چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ماده ۲۷ ) تعدیل و مابه‌التفاوت بر خرید

به این پیمان هیچ گونه تعدیل و یا مابه التفاوت قیمت مصالح تعلق نمی‌گیرد. همچنین درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی‌گیرد .

ماده ۲۸) گزارش پیشرفت کار

گزارش پیشرفت کار پیشنهاد دهنده باید دارای جزئیات زیر باشد:

 • گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما توسط پیشنهاد دهنده تهیه و در ابتدای روز کاری بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه به دستگاه نظارت تحویل گردد.
 • گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما و با جزئیات مورد نظر دستگاه نظارت، توسط پیشنهاد دهنده تهیه و تا پایان کار در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه به دستگاه نظارت تحویل گردد.
 • در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.
 • علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، تجهیزات کارفرمای شده و کارکرد روزانه را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.

ماده ۳۰- بازرسی و آزمایش

آزمایش کالیبره بودن کلیه سیستم های موضوع این سند باید در ابتدای قرارداد و فواصل ۳ ماهه تا انتهای دوره گارانتی، و یا بنا به درخواست کارفرما، ظرف مدت سه روز کاری توسط پیمانکار انجام شده و گواهی کالیبراسیون برای سیستمهای مذکور صادر شده و به کارفرما ارائه گردد. مهلت انجام کالیبراسیون و ارائه گواهینامه از سوی پیمانکار، سه روز کاری است. در صورت کوتاهی پیمانکار در این باره، جریمه ای معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر روز برای پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۳۵- مسئولیت حمل

پیمانکار مسئول حمل و رعایت قوانین و مقررات و ایمنی حمل و نقل و ترافیک مربوط به موضوع قرارداد تا محل نصب و پرداخت کلیه هزینه‌های بارگیری و حمل و باراندازی و سایر هزینه‌های مربوطه می باشد و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای علاوه بر مبلغ پیمان صورت نخواهد گرفت .

ماده ۳۸- پیش پرداخت

به این پیمان هیچگونه تعدیل و پیش پرداخت تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۳۹- نصب و راه اندازی و آموزش

 • پس از نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه لوازم و تجهیزات مطابق شرح اسناد به مدت ۱ سال به عهده پیمانکار می‌باشد.

سایر شرایط :

 • براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۶۹/ت ۲۹۵۰۷ ش مورخ ۲۶/۹/۸۲ استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید.
 • پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد . در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می‌نماید و پیشنهاد دهنده موظف به این تغییر است . درصورت تصمیم پیشنهاد دهنده بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه‌های کارگاهی ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

 

 

         کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                                                        پیمانکار

         نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                                                                نام و نام خانوادگی:

                            امضاء                                                                                                                  مهرو امضاء

                                                                                                خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه