دوشنبه های مردمی شهردار بندر ماهشهر

صبح امروز دوشنبه مورخ 13اسفند97 مطابق روال هر هفته دیدار مردمی شهردار بندرماهشهر در دفتر وی برگزار شد.