جلسه بررسی و پیگیری پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرداری با حضور رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار بندر ماهشهر در محل ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار گردید .

به گرزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جلسه بررسی و پیگیری پروژه های عمرانی سه ماهه اول سال ۹۷ شهرداری با حضور رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار بندر ماهشهر در محل ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار گردید .