تقویت روشنایی پارک حاشیه دیوارسپاه توسط واحد تاسیسات

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندر ماهشهر :تقویت روشنایی پارک حاشیه دیوارسپاه توسط واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر