خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه

دعوت نامـه شرکت درمناقصه عمومی – مرحله دوم
شرکت /پیمانکار
بدین وسیله به استناد مجوز شماره ۳۹۸/ش مورخ ۲۳/۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت نماید :
الف- موضوع: خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه
ب – مبلغ اولیه کار: ۳٫۰۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج – مدت انجام کار : از تاریخ ابلاغ قرارداد ، ۶۰ روز می باشد.
د – کارفرما: شهرداری بندرماهشهر
هـ – دستگاه نظارت: شهرداری ماهشهر
و: ارائه مجوز از شورای عالی انفومارتیک و عضویت در سازمان نصر خوزستان (نظام صنفی رایانه ای) الزامی می باشد.
شرایط مناقصه
۱- اسناد مناقصه از مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۰/۱/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری ماه شهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری(تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت ها در مورخ ۲۱/۱/۹۸ به واحد امور قراردادها شهرداری تحویل می گردد. و پاکت ها در تاریخ ۲۴/۱/۹۸ درسالن جلسات شهرداری بازگشائی می گردد.
توضیح: شرکت کنندگان می بایست اسناد مربوط به ارزیابی کیفی را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ ۲۱/۱/۹۸ به امور قراردادها تحویل دهند.
۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۱/۱/۹۸ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.
۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
تبصره ۱: عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای بار دوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.
۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱۵۲٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.
ب – به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

مجاهد نظارات
شهرداربندرماهشهر
خرید دستگاه ذخیره ساز و خدمات مجازی سازی سرورها و پشتیبانی ساختار شبکه