اجاره کشتارگاه دام (واقع در حاشیه خور) و تأسیسات آن ، دو باب اتاق کله پاک کنی و یک باب اتاق نگهداری پوست جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین ، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه ، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه .

 

         دعوت نامـه شرکت در مزایده عمومی مرحله اول                              

 

شرکت / ………………………………..

به آدرس قانونی و شماره تماس ……………………………………………………….

بدین وسیله به استناد موافقت نامه شماره ۲۷۳۷/ش مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماه شهر ازآن شرکت دعوت می شود که در مزایده عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره کشتارگاه دام (واقع در حاشیه خور) و تأسیسات آن ، دو باب اتاق کله پاک کنی و یک باب اتاق نگهداری پوست جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین ، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه ، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه .

ب اجاره ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ریال  و اجاره یک سال ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ ریال .

ج- ضمانت: 

  • مستاجر متعهد است در هنگام عقد قرارداد ۱۰% مبلغ کل پیشنهادی (به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی) و هم چنین سفته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰(پانصد میلیون ریال) را به عنوان ضمانت نامه انجام تعهدات و تسویه حساب آب و برق مصرفی به موجر تحویل نماید.
  • مستاجرموظف است در هنگام عقد قرارداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال (یک میلیارد وپانصد میلیون ریال) را به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین نگهداری از ساختمان ، تأسیسات ، اموال کشتارگاه ، تخلیه مکان کشتارگاه و انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد به موجرتحویل نماید.

توضیح: در صورت قصور و یا عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد ، موجرحق خواهد داشت از محل ضمانت نامه های فوق هزینه های مترتب بر قصور و جرائم را وصول نماید.

چ مدت اجاره : یک سال شمسی از تاریخ صورت جلسه تحویل ساختمان کشتارگاه .

د کارفرما: شهرداری بندرماه شهر .

شرایط مزایده :

۱- اسناد مزایده از مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۰/۰۱/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری واقع در کوی انقلاب بلوار شهرداری در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکت در مورخ ۲۱/۰۱/۹۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ ۲۴/۰۱/۹۸ می باشد .

۲- چنان چه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مزایده انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۰/۰۱/۹۸ به امور قراردادها اعلام گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند ۱ هیچ گونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه (۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال) را به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر .

ب ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندر ماه شهر.

تبصره ۱:  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره ۲: پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

 ۵- پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

 

 

                                                                                                                                       مجاهد نظارات

                                                                                                                                   شهردار بندر ماه شهر

 

اسناد