تأمین ۱۱۹ نفر نیروی انسانی واحدهای حراست و اجرائیات

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره های ۴۷۳/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۱۰۱۶۵/ش مورخ ۱۲/۹/۹۲ ، ۴۷۶/ش مورخ ۳/۴/۹۴ ، ۱۰۰۴/ش مورخ ۱۴/۵/۹۷  شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت  می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: تأمین ۱۱۹ نفر نیروی انسانی واحدهای حراست و اجرائیات

ب مبلغ اولیه کار: ۵۲٫۳۴۶٫۰۶۹٫۷۳۰ ریال

ج مدت انجام کار : یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری

هـ – دستگاه نظارت: اموراداری

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۰/۱/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در فاز ۳- ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۶-۵۲۳۳۹۱۱۴-۰۶۱)  در مقابل پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ سیبا بانک ملی شعبه  شهرداری تسلیم می شود و پاکت ها در مورخ ۲۱/۱/۹۸ به امورقراردادهای شهرداری تحویل            می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۴/۱/۹۸ می باشد.

۲- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده و یا اینکه بعد از موعد مقرر تحویل شود معذور است.

۳- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۱/۱/۹۸ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

تبصره ۱: عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۲٫۶۱۷٫۳۰۳٫۴۸۷ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

                                                                                                                                                    

    مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

 

تأمین نیروی انسانی واحد حراست و اجرائیات