پارک نسترن بندرماهشهر در نوروز

این پارک در ورودی ناحیه صنعتی واقع شده است و در سال۹۷ توسط شهرداری بندرماهشهر ساماندهی اساسی شد.