بخشی از عملیات اجرایی روکش و لکه گیری آسفالت محله ٢١٨ دستگاه ناحیه صنعتی

به گزارش روابط عممی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :بخشی از عملیات اجرایی روکش و لکه گیری آسفالت محله ٢١٨ دستگاه ناحیه صنعتی در منطقه ۲  توسط واحد زیر سازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر