فروش ۸ دستگاه از ماشین آلات مستعمل و فرسوده

آگهی مزایده عمومی مرحله اول (حضوری)

       شهرداری بندرماه شهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۷۲۱/ش مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر در نظردارد ۸ دستگاه از  ماشین آلات مستعمل و فرسوده خود را با شرایط زیر به فروش رساند.

  • متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال جهت هر ردیف (غیرقابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر نسبت به دریافت اوراق مزایده اقدام نمایند.

        توضیح: جهت شرکت در مزایده هر ردیف می بایست فیش جداگانه واریز گردد.

  • اسناد مزایده از تاریخ ۰۲/۰۲/۹۸ تا ساعت ۹ مورخ ۱۶/۰۲/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری بندر ماه شهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۰۶۱۵۲۳۳۹۱۱۴) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می گردد. مزایده رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۲/۹۸ در واحد موتوری شهرداری بندر ماه شهر واقع در انتهای خیابان طالقانی برگزار می شود.
  • از تاریخ ۰۲/۰۲/۹۸ دستگاه های مورد نظر از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ در پارکینگ واحد موتوری شهرداری بندر ماه شهر واقع در انتهای خیابان طالقانی آماده بازدید می باشند.
  • متقاضیان هر دستگاه موظفند ۵% قیمت پایه را به صورت جداگانه به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر ارائه نمایند.
  • برنده می بایست حداکثر ۲۴ ساعت پس از برگزاری مزایده حداقل ۲۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود را به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ به نام درآمد شهرداری واریز نمایند. در غیر این صورت سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  • برنده مزایده باید حداکثر تا هفت روز پس از تاریخ ابلاغ، نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی خود، به حساب شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده، به نفع شهرداری ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر مبلغ پیشنهادی را واریز ننماید نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام و چنان چه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، مبلغ را واریز ننماید، تضمین شرکت در مزایده او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنان چه او نیز با توجه به موارد مذکور اقدام ننماید، تضمین شرکت در مزایده او به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. تا هنگام واریز وجه توسط برنده مزایده سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
  • هزینه کارشناسی، درج آگهی در روزنامه و نقل و انتقال سند به عهده برندگان مزایده می باشد.
  • پیشنهادهای زیر قیمت پایه مردود اعلام می گردند.
  • به پیشنهادهای مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

 

                                                                                                  مجاهد نظارات

                                                                                             شهردار بندرماه شهر

 

 

 

ردیف نوع دستگاه پلاک مدل رنگ شماره موتور شماره شاسی قیمت پایه (ریال) ۵% ضمانت شرکت در مزایده (ریال) سایر توضیحات
۱ بلدوزر کماتسو فاقد پلاک E۸۵D زرد ۲۶۱۸۷۸۵۴ ۲۹۷۳۹ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ ۰۰۰/۵۰۰/۶۲ برگه فروش دارد
۲ کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ تیپ ۲۶۲۴ فاقد پلاک سبز زیتونی ۱۰۰۴۳۶۸۷ ۳۴۳۳۲۲۵۵۰۵۹۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ اوراقی

(فاقد سند)

۳ دستگاه پرس زباله ۶ تن فاقد پلاک شرکت یاررس پویا سفید ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹ سند لازم ندارد
۴ پژو ۴۰۵جی ال ایکس ۱۱۵ط۱۸

ایران۲۴

۸۴ بژ متالیک ۱۲۴۸۳۰۸۷۶۹۰ ۸۳۰۴۰۹۶۲ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ۰۰۰/۵۰۰/۳ سند دارد
۵ دستگاه جاروب مکانیکی خیابانی ۶ تنی فاقد پلاک شرکت مبارز سفید ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹ سند ندارد
۶ اتاق جلو بنز ۱۰ تن فاقد پلاک نارنجی ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ۰۰۰/۲۵۰/۱ سند ندارد
۷ مینی لودر توماس ۲۵۵ فاقد پلاک ۸۳ نارنجی ۰۰۴۰۳۸۰۱۲۷ ۰۰۰۲۷۶ LR ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰ ۰۰۰/۵۰۰/۴۵ سند دارد
۸ وانت مزدا دو کابین ۲۰۰۰ ۳۶۲ط۹۸

ایران ۲۴

۸۸ نقره ای متالیک ۵۴۲۴۲۱ ۱۹۸۶۱E۱۹ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ۰۰۰/۰۰۰/۸ سند دارد

 

اسناد مزایده فروش ماشین آلات