فازدوم ساماندهی و احداث کانال جمع آوری ودفع آب های سطحی بلوار شهید مطهری تا بلوار شهید مدرس بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۳۹۷/ش مورخ ۲۳/۲/۹۷ و ۲۷۲۲/ش مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: فاز دوم ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی بلوار شهید مطهری تا بلوار آیت اله مدرس بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۱۵٫۹۸۵٫۷۱۳٫۱۸۴ ریال

ج مدت انجام کار: ۴ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ط- ارائه رتبه ۵ آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور الزامی است.

 

شرایط مناقصه

۱-اسناد مناقصه از مورخ ۲/۲/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۶/۲/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۵۲۳۳۹۱۱۴)  در مقابل پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۱۷/۲/۹۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل             می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۱/۲/۹۸ می باشد.

توضیح: شرکت کنندگان می بایست اسناد مربوط به ارزیابی کیفی را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ ۱۷/۲/۹۸ به امور قراردادها تحویل دهند.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۱۷/۲/۹۸  به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۷۹۹٫۲۸۵٫۶۵۹ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 

 

                                                                                                                                         مجاهد نظارات

                                                                                                                                     شهرداربندرماهشهر

 

فاز دوم ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی خیابان آیت اله سعیدی تا بلوار آیت اله مطهری