نصب ست های ورزشی معلولی در پارک فردوس

ست های ورزشی معلولین در پارک فردوس و کفپوش های گرانولی پارک بنفشه توسط واحد زیباسازی شهرداری بندرماهشهر نصب گردید.